Frezen

Kao-Ming KMC-2000S

CNC bewerkingscentrum

Verplaatsing in X-as: 2030 mm
Verplaatsing in Y-as: 1250 mm
Verplaatsing in Z-as: 508 mm
Gewicht op tafel: 2500 kg

Supermax YCM-FV102A

CNC bewerkingscentrum

Verplaatsing in X-as: 1020 mm
Verplaatsing in Y-as: 520 mm
Verplaatsing in Z-as: 540 mm
Gewicht op tafel: 500 kg